مرور برچسب

شاخ کنار

بند شاخ کنار

"شاخ کنار" آخرین سازه سنگی در مسیر زنده‌رود بند شاخ کنار آخرین سازه سنگ و ساروجی در مسیر رودخانه تمدن‌ساز زاینده‌رود است که فاصله زیادی با دلتای ورودی تالاب بین‌المللی گاوخونی ندارد و بر اساس گفته مردمان ورزنه حدود صد سال قبل در راستای…