تخت سرخ

تخت سرخ در ۴۵ کیلومتری روستاهای حارث آباد و اسفنداران از بخش جرقویه علیا قرار دارد که از دور به صورت یک خط صاف که نسبت به اطرافش بلندتر است، این خط از شمال تالاب گاوخونی یعنی کنار کوه سیاه در صورتی که هوا صاف و افق شفاف باشد به هنگام صبح و عصربه رنگ قرمز قابل مشاهده است.

تخت سرخ

تخت سرخ